Pressemeddelelse om OK24 CFU-forlig

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

___________________________________________________________________

 

CFU-forliget er vedtaget

 

15. april 2024

De statsligt ansatte har sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste to år. Dermed er den aftale, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med finansministeren den 11. februar 2024, vedtaget. Aftalen har virkning fra 1. april 2024.
Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler: “Det er virkeligt dejligt at konstatere, at medlemmerne bakker op om den aftale, vi indgik ved OK24. Det er min opfattelse, at medlemmerne ikke mindst har lagt vægt på de solide lønstigninger og på de nye muligheder for at opspare frihed.” 
Over de kommende to år er aftalt generelle lønstigninger på 7,40 pct. for alle statens ansatte. Dertil kommer 1 pct. anvendt til øvrige forbedringer og til organisationsforhandlinger. Ud over dette forventes en lønudvikling på 0,4 pct., den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse, lønanciennitetsstigninger mv. 
Rita Bundgaard fortsætter: “Jeg kan konstatere, at der ved organisationsforhandlingerne er fundet gode løsninger på medlemmernes ønsker til den enkelte overenskomst. Det har været vigtigt, at der denne gang var midler til organisationsforhandlingerne.” 
 
For yderligere kommentarer kontakt Rita Bundgaard, formand for CFU, mobil nr. 6120 6465.

Klik her for at hente pressemeddelelsen i PDF format

 

 

Pressemeddelelse om OK24 CFU-forlig

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

___________________________________________________________________

11. februar 2024

Reallønsstigninger og mere fleksibilitet i arbejdslivet

CFU og Finansministeriet har i dag – efter mere end 6 døgns lange forhandlinger - indgået en aftale, som forventes at give 2,50 % i reallønsforbedringer og en samlet generel lønstigning i perioden på 7,4 %. Herudover er der afsat betydelige midler til udvikling af lønninger og andre vilkår i de enkelte overenskomster.

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 % i OK24-perioden. Den økonomiske ramme følger hermed Økonomiministeriets skøn for den private lønudvikling i 2024 og 2025.
  
Der er enighed om i OK24-perioden at få skabt balance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor.

Vi har skabt et stærkt resultat, som giver reallønsfremgang ovenpå en periode, hvor alle har lidt reallønstab på grund af høj inflation. Vi har ved siden af resultatet på 8,8 % aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at det efterslæb, som vi kom ind med i OK24 i forhold til den private lønudvikling, senest i slutningen af 2025 bliver udlignet. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med lønnen i november i 2025”, udtaler formanden for CFU, Rita Bundgaard.
 
Der er i CFU-forliget også aftalt en øget fleksibilitet for medarbejderne. Den ansatte får nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af bl.a. afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode. I alt kan der opspares timer op til tre uger i ordningen, som kan bruges til fleksibelt fravær på enkeltdage eller som mere sammenhængende frihed. Det er ligeledes aftalt som noget nyt, at ansatte, der har ret til valgfrihed for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 %, kan få det indbetalt til en opsparingsordning i tilknytning til sin kollektive pensionsordning. Opsparingsordningen giver mulighed for finansiering af f.eks. pauser i arbejdslivet.

Vi har med forliget taget hul på, at den enkelte ansatte i staten får bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sit arbejdsliv mere fleksibelt. Det har været stærkt efterspurgt af vores medlemmer. Jeg er også meget tilfreds med, at vi har styrket vilkårene for tillidsrepræsentanterne. Vi har etableret et styrket grundlag for, at der kan vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og vi har etableret en ret for tillidsrepræsentanter til at mødes med nyansatte kollegaer. Vi har samlet set indgået et forlig, som rummer en række gode nyskabelser og øvrige forbedringer, som er med til at skabe attraktive statslige arbejdspladser”, slutter Rita Bundgaard.

I forliget er der herudover bl.a. aftalt 3 ugers yderligere fædreorlov i forbindelse med barsel, et lønprojekt for de lavest lønnede og en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af Store Bededagstillægget.

For yderligere kommentarer kontakt: 
Rita Bundgaard, formand for CFU og OAO-S: 6120 6465
Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne: 2488 8442
Jesper Korsgaard Hansen, formand for CO10: 6068 8119
Gordon Ørskov Madsen, formand for LC: 2048 3297
Lydia Callesen, næstformand i OAO-S: 3035 3471

 

Klik her for at hente pressemeddelelsen i PDF format

Pressemeddelelse om OK24 - Krav

 

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

___________________________________________________________________

14. december 2023


OK24 med stærke krav om løn, øget fleksibilitet for medarbejderne og et stærkt lokalt aftalesystem
 

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. CFU går til forhandlingerne med stærke ambitioner om væsentlige lønforbedringer. OK23 på det private arbejdsmarked har givet klar retning for de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Vi ved, at dansk økonomi er solid og bomstærk, også når vi ser fremad.


Som følge af den høje inflation de seneste par år har alle medarbejdere i den statslige sektor lidt et betydeligt reallønstab. Vi står samtidig ovenpå en 3-partsaftale, hvor der er behov for en tydelig og bred anerkendelse af den store indsats, som alle medarbejdere i staten dagligt yder for at holde velfærdssamfundet stærkt og  velfungerende.


CFU stiller derfor krav om betydelige lønforbedringer, herunder generelle lønstigninger, der skal forbedre reallønnen for alle.


”For CFU er det afgørende, at vi opnår et resultat, som er mærkbart og som tydeligt kan ses på de statsligt ansattes lønsedler. Lønudviklingen i staten skal samlet følge den private lønudvikling. Det er afgørende for at de statslige arbejdspladser også i fremtiden er attraktive.” udtaler Rita Bundgaard, formand for CFU.


CFU har derudover en række krav, der alle har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv og arbejdsmiljø. Det er krav, der både retter sig mod den enkeltes vilkår, men også mod arbejdspladsens samlede vilkår. Emnerne er fx øget fleksibilitet, forbedrede seniorvilkår, en styrkelse af den danske model og bedre rammer for kompetenceudvikling.


”Vores medlemmer ønsker fleksibilitet i hverdagen og over et langt arbejdsliv. Vores medlemmer ønsker et arbejdsliv med færre tidsmæssige udsving, og vores medlemmer ønsker en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. Alt dette står højt på medlemmernes dagsorden.


Og så vil vi styrke vores aftalemodel centralt og ikke mindst lokalt i forhold til vores dygtige tillidsrepræsentanter.” slutter Rita Bundgaard.


Kontakt: For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Rita Bundgaard på tlf. 6120 6465.


CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat), CO10, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne. CFU forhandler de generelle løn- og ansættelsesvilkår for ca. 190.000 ansatte i staten. 

 

Klik her for at hente pressemeddelelsen