CFU’S generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2018

Løn
1.    Procentuelle generelle lønstigninger, der matcher den private lønudvikling
2.    En mekanisme der sikrer parallelitet mellem den statslige og den private lønudvikling
3.    Der afsættes midler til organisationsforhandlinger
4.    Der afsættes midler til forhøjelse af lokallønspuljer
5.    Ophævelse af cheflønspuljebegrænsningen og forhøjelse af cheflønspuljen for dommere mv. i bilag 1
6.    Forbedrede vilkår for lærlinge, elever, praktikanter mv. i staten
7.    Forbedring af lønberegningsreglerne (ansættelse på brudte datoer)
8.    Mulighed for udligningstillæg for ansatte på nye lønsystemer ved institutioners flytning

Rammeaftale om nye lønsystemer
9. Forbedringer af rammeaftalen om nye lønsystemer og etablering af et uafhængigt lønnævn

Fritvalgskonto
10. Indførelse af en fritvalgskonto, hvor der foruden løn og pension også indgår elementer af frihed

Arbejdstid
11. Eksplicitering af retten til betalt spisepause
12. Fridag på 5. juni samt 24. og 31. december
13. Der skal indgås en rammeaftale om lokale flextidsaftaler
14. Der skal indgås aftale om varsling for omlæggelse af arbejdstiden med sanktionsbestemmelser, hvis varslet ikke overholdes

Seniorvilkår
15. Bedre og mere fleksible rettigheder for seniorer med henblik på fastholdelse
16. Forbedring af retræteordninger med hjemmel til pensionsforbedringer

TR-aftalen
17. Forbedring af TR’s muligheder for at udøve sit hverv
18. Forbedring af TR’s vilkår

Samarbejdsaftalen
19. Styrkelse af det fælles ansvar for Samarbejdssekretariatets og Samarbejdsnævnets virksomhed
20. Større forpligtelser i samarbejdsudvalgenes opgaver og tilpasning af samarbejdsudvalgsstrukturen til nye institutionsformer

Folkekirken
21. Folkekirken skal omfattes af SU-aftalen
22. Forbedringer af TR-ordningerne i Folkekirken

Psykisk arbejdsmiljø
23. Psykisk arbejdsmiljø skal være et indsatsområde på arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling
24. Fælles finansiering af den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling
25. Den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling omlægges således, at der lægges større vægt på individuelle rettigheder til kompetenceudvikling

Leder/chefområdet
26. Ændringer af åremålsaftalen
27. Harmonisering af opsigelses- og fratrædelsesvilkår for chefer, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse

Fælles regelsæt
28. Sygdom, der er opstået under afspadsering, skal være hindring for afspadsering
29. Forbedrede forhold i forbindelse med uansøgt afsked
30. Ret til at søge a-kasse ved afsked

Ferieaftalen
31. Der skal indgås ny aftale om ferie med henblik på implementering af den nye ferielov
32. Arbejdsgiveren skal betale for lægelig dokumentation ved sygdom opstået under ferie
33. Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Barsel, adoption, omsorgsdage
34. Forhøjelse af 7 års aldersgrænsen i forbindelse med retten til omsorgsdage i henhold til barselsaftalen
35. Ret til to hele fraværsdage i forbindelse med barns sygdom, eksklusiv hjemkaldelsesdagen
36. Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager forbedres
37. Ret til tjenestefrihed, når den ansatte er bevilget kommunal ansættelse til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Tryghed
38. Krav om ét ansættelsessted og bedre vilkår ved (ud)flytning
39. Bedre vilkår ved (ud)flytning
40. Forbedrede vilkår for tidsbegrænset ansatte herunder vikarer og begrænsning af mulighederne for tidsbegrænset ansættelse

Gruppeliv
41. Forhøjelse af dækningerne i gruppelivsordningerne

Andet
42. Forbedring af reglerne om flyttegodtgørelse
43. For tjenesterejser, hvor den samlede transport strækker sig over flere døgn, og tjenesten måske derved deles i forbindelse med transit, medregnes hvert døgn som rejsetid
44. Forbedring af grundlaget for den faste varmesats
45. Retsstillingen vedrørende ophavsrettigheder skal kodificeres i overenskomster og aftaler, således at arbejdsgiveren kun får del i ophavsretten, hvis det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, eller hvis der indgås en lokalaftale
46. Den danske model: Der aftales en dialog mellem parterne på det offentlige område med særlig fokus på konfliktløsning i forbindelse med overenskomstfornyelsen. Dialogen føres med henblik på at styrke den danske model på det offentlige område

Uden for aftaleområdet
47. Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK18, der afsættes til egentlige lønformål (generelle lønstigninger, organisationspuljer, puljer til lokal- og chefløn mv.)
48. Overenskomstdækning af timelønnet undervisning

Forbeholdskrav
49. Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.
50. Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.