CFU’s generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2024

 

Løn

1. Generelle procentuelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen
2. En reguleringsordning, der baseres på det fagligt set mest korrekte beregningsgrundlag
 og dermed sikrer en reel parallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked, 
idet det forudsættes, at midler fra trepartsaftale  om løn- og arbejdsvilkår holdes uden
 for reguleringsordningen
3. Midler til organisationspuljer med sikkerhed for anvendelse
4. Der afsættes midler til forhøjelse af lokallønspuljer
5. Forbedring og modernisering af Rammeaftale om nye lønsystemer
6. Præcisering af lønanciennitetsbestemmelserne
7. Provenuet fra manglende udbetaling af særydelser/kompensation som følge af afskaffelse
 af Store Bededag tilbageføres til de relevante centralorganisationer
8. Lønforhøjelser øremærket til de lavestlønnede grupper i staten


Pension

9. Forbedringer af bestemmelserne i fællesoverenskomsterne (fælles regelsæt)
10. Minipensionen afskaffes


Fleksibilitet mv.

11. Udbygning af central aftale om opsparing af frihed
12. Mulighed for etablering af opsparingskonto


Arbejdstid

13. Der etableres en pligt til at indgå lokalaftaler om fleksibel arbejdstid
14. Fastsættelse af rammer for lokale flekstidsaftaler i statens arbejdstidsaftale
15. Indførelse af minimumsregler om varsling af arbejdstid og fridage, herunder også ved
 ændring/omlægning af planlagt tjeneste samt krav om godtgørelse, hvis varslerne ikke overholdes.
16. Ret til weekendfrihed for døgnansatte i form af placering af 26 fridage i sammenhæng  på lørdage  og søndage
17. Modernisering og forbedringer af de generelle regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
18. I aftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten ændres § 2, nr. 1 til at omfatte hele weekenden
 fra kl. 00 lørdag til mandag kl. 06, og § 2, nr. 2 slettes
19. Udvidelse af tilkaldebegreb i statens arbejdstidsaftale
20. Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
21. Ret til at gå på deltid med henblik på at gå på delpension
 

Leder/chefområdet

22. Omklassificeringer og cheflønspulje/dommerpulje
23. Forbedring af løn for chefer ansat på rammeaftalen for kontraktansatte chefer i staten og løngruppe 1 og 2
24. Ændrede åremålsvilkår og præcisering af anvendelsesområdet for åremålsansættelse af chefer i staten
25. Forbedret afskedsbeskyttelse for chefer på institutioner omfattet af chefaftalerne på Undervisningsministeriets
 og Uddannelses- og Forskningsministeriets område
26. Ophævelse af puljestyringen for ansatte på universiteter mv., som er omfattet af aftalen om chefløn
 

Senior

27. Forbedringer af aftale om seniorbonus og seniordage
28. Krav om forbedringer af aftale om seniorordninger
 

Ferie

29. Forhøjelse af ferietillægget
30. En opsagt lønmodtager, der har optjent og ikke afviklet mindst 10 dages ferie på opsigelsestidspunktet,
 skal altid have  ret til at medtage 10 feriedage til næste arbejdsgiver til afholdelse i hovedferieperioden, 
eller for lønmodtagere med skolesøgende børn, i skolernes sommerferie
31. Kompensationen på hhv. 1,8 og 3,6 timers betalt frihed for hver omlagt feriedag forhøjes til hhv. en halv og en hel
fridag for hver omlagt feriedag
 

Kompetenceudvikling

32. Videreførelse og forbedring af aftalerne om henholdsvis Den Statslige Kompetencefond og Organisering af 
parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling
33. Videreførelse og forbedring af Aftalen om kompetenceudvikling
34. Indenfor OAO’s fondsområder videreføres særlige indsatser, og ny model for anvendelse af fondsmidler afprøves
 

Folkekirken

35. Samarbejde og samarbejdsudvalg i folkekirken på vilkår svarende til (med de nødvendige modifikationer) SU-aftalen
36. Alle dele af folkekirkens personale skal omfattes af den statslige TR-aftale med aftalte modifikationer
 eller en tilsvarende TR-aftale
 

Samarbejdsaftalen

37. SU-grunduddannelsen skal være obligatorisk for alle ledere og medarbejderrepræsentanter
38. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer og følge op på virkningen heraf ift. arbejdsrelateret stress 
og krænkende handlinger
39. Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og drøftelse i SU
40. Videreførelse af Samarbejdssekretariatet
41. Ændring af proceduren for behandling af klager, fremsendt til Samarbejdsnævnet
 

TR /den danske model

42. Udvidet ret til valg af tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte arbejdspladser
43. Det præciseres, at TR har mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere
44. Udvidet ret til valg af tillidsrepræsentanter på store arbejdspladser
45. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde, så det bliver mere attraktivt at være tillidsrepræsentant.
46. Ret til valg af TR i arbejdstiden
47. Orientering af tillidsrepræsentanter forud for ansættelse af vikarer eller tidsbegrænset
48. Bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanter 
49. Etablering af en udviklingsfond, som understøtter den danske model på det offentlige område,
 jf. 3-partsaftale om løn og arbejdsvilkår
 

Arbejdsliv/bæredygtigt arbejdsliv/arbejdsmiljø

50. Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde via implementering af anbefalingerne fra NFA
51. Videreførelse af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø samt initiativer til forbedring af chefer
 og lederes psykiske arbejdsmiljø
52. Indgåelse af rammeaftale om inklusion af medarbejdere med særlige behov
53. Indgåelse af rammeaftale om diversitet på arbejdspladserne
54. Onboardingprogrammer for nyuddannede i staten
 

Barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom

55. Flere ugers løndækning
56. Løndækning af nye grupper
57. Øget ret til fravær og fleksibilitet til pasning af syge børn
 

Kunstig intelligens (AI)

58. Forpligtende samarbejde om indførelse og anvendelse af AI
 

Øvrige generelle vilkår

59. Forbedrede forhold i forbindelse med uansøgt afsked
60. Det præciseres, at tjenesterejseaftalens § 22, stk. 4 skal forstås således, at de gratis hovedmåltider
 skal have samme kostmæssig kvalitet
 som de måltider, den ansatte har adgang til på det faste tjenestested
61. Bedre vilkår for tidsbegrænsede ansatte
62. Ansatte skal have adgang til højere timetal, fuldtid og/eller helårsbeskæftigelse
63. Bedre vilkår for statslige medarbejdere, der berøres af flytning af arbejdspladser
64. Indførelse af ret til ét fast tjenestested for ansatte på undervisnings- og forskningsområdet
 

Udenfor aftaleområdet

65. Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK24,
der afsættes til egentlige  lønformål (generelle lønstigninger, puljer til lokale lønforhandlinger, cheftillæg mm.)
 

Forbeholdskrav

66. Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter
67. Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked,
 i lovgivningen eller i kommende 3-partsaftaler

 

Klik her for at hente dokument