`

Velkommen til CFU's hjemmeside

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Pressemeddelelse om godkendelse af CFU-forlig OK21

CFU-forliget er vedtaget

De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Skatteministeriet den 6. februar 2021, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og gælder i tre år.

Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes opbakning til OK21-forliget. Jeg oplever, at medlemmerne har lagt vægt på, at vi sikrer reallønnen, og at vi viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

Over de kommende tre år er aftalt en lønstigning på 5,05 pct for alle statens ansatte og øvrige forbedringer svarende til 0,20 pct. Ud over dette forventes en lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse.

Rita Bundgaard fortsætter: Forliget betyder også, at alle medarbejdere, der er 62 år eller ældre, har ret til to dages seniorfridage pr. år – eller at værdien heraf kan udbetales. Jeg har stor tiltro til, at denne ordning vil være en vigtig begyndelse til at skabe et godt seniorarbejdsliv. Jeg er bl.a. også tilfreds med, at vi blev enige om at videreføre kompetenceudviklingsfonden.

For yderligere kommentarer kontakt Rita Bundgaard, formand for CFU, mobil nr. 6120 6465.

Pressemeddelelse CFU-forlig OK21

6. februar 2021

PRESSEMEDDELELSE

Statens ansatte er sikret reallønnen i et 3-årigt forlig

Efter godt og vel to døgns intense forhandlinger er det her til aften lykkedes CFU og Skatteministeren at indgå en aftale om en treårig overenskomst.

”Vi har på grund af coronaen denne gang skulle forhandle ind i en situation præget af stor usikkerhed om den fremtidige økonomi. Det har selvfølgelig sat sit præg både på forhandlingerne og vores resultat. Men med det netop indgåede forlig har vi det til trods opnået et godt aftaleresultat”, udtaler Rita Bundgaard, formand for CFU.

Med aftalen sikres de ansattes realløn, og reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

”Det er jeg rigtig tilfreds med. Vi har spændt et solidt sikkerhedsnet ud under de statsansattes lønudvikling – både i form af sikring af reallønnen, men også ved, at vi fortsat sikrer en parallel lønudvikling med de privatansatte. Og det er navnlig vigtigt i et 3-årigt forlig. For det betyder, at når væksten i dansk økonomi igen kommer tilbage på sporet, så vil vores lønudvikling følge med op. Det er derfor en ansvarlig aftale – også for de statsansatte, fortsætter Rita Bundgaard”.

Desværre kunne der ikke opnås enighed om vores vigtige krav om etablering af en fritvalgsordning for alle ansatte. Men forliget indeholder alligevel nyskabelser. Fx introducerer vi nu en seniorbonusordning, med valgfrihed mellem løn, frihed og pension og med en værdi på op til 2 dage fri om året, for alle medarbejdere på 62 år og derover. Derudover er der aftalt en videreførelse af statens kompetencefonde, og også den grønne omstilling adresseres som et nyt tema.

”Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at aftale en seniorbonus med valgmuligheder for seniorer. En ordning, som jeg har tiltro til vil bidrage til at skabe et bedre seniorarbejdsliv. Herudover er vi med skatteministeren enige om styrke vores samarbejde i perioden – bl.a. i form af et partnerskab med fokus på fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser i staten. Det er jeg også tilfreds med. Det peger frem mod, at vi igen ved OK-24 kan få gode og konstruktive forhandlinger – og forhåbentlig denne gang med afsæt i et mere sikkert og godt økonomisk grundlag”, slutter Rita Bundgaard.

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Rita Bundgaard, formand for CFU og OAO-S: 6120 6465
  • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne: 2147 2686
  • Jesper Korsgaard Hansen, formand for CO10: 6068 8119
  • Gordon Ørskov Madsen, formand for LC:2048 3297
  • Hanne Gram, næstformand i OAO-S: 2041 4824

Pressemeddelelse: OK21: Vi har brug for udvikling og nytænkning

15/12-2020

CFU og Skatteministeriet har i dag udvekslet krav. CFU går til forhandlingerne med både ambitioner og realisme. Vi ved, at Danmark er i en anden situation, end vi havde forudset som bagtæppet for OK21.

Covid19-situationen kan ikke undgå at spille en rolle i forhandlingsforløbet, idet der bl.a. er en større usikkerhed om økonomien, end der plejer at være. CFU lægger i den forbindelse vægt på, at de statslige medlemmer som hidtil skal have en lønudvikling, der er parallel med den private lønudvikling.

”For CFU er det afgørende, at vi indgår et forlig med et indhold og en økonomi, der reelt forbedrer vilkårene for de ansatte i staten, og giver plads til udvikling og nytænkning. CFU har udtaget krav og forberedt sig på en sådan forhandling,” udtaler Rita Bundgaard, formand for CFU.

CFU stiller derfor krav om generelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen for alle. CFU har derudover en række krav, der alle har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv og arbejdsmiljø. Det er krav, der både retter sig mod den enkeltes vilkår, men også mod arbejdspladsens samlede vilkår. Emnerne er f.eks. styrkede seniorvilkår, frit valg og bedre rammer for kompetenceudvikling.

”I CFU har vi fokus på, at de ansatte skal have et arbejdsliv, der sikrer, at de kan holde til mange år på arbejdsmarkedet, og som sikrer, at de ikke forlader arbejdsmarkedet før tid. Det kan vi som centrale parter ikke løse alene, idet det kræver at der lokalt på arbejdspladserne er fokus på og vilje til at styrke indsatsen. Derfor stiller vi også krav om bl.a. at styrke det lokale samarbejdsrum, som vi øvrigt også ser for os, kan have en stor rolle i den vigtige grønne omstilling på de statslige arbejdspladser”

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Rita Bundgaard på tlf. 6120 6465. 

 

EPSU støtter CFU

Læs artikel om opbakning fra EPSU - det europæiske samarbejde her: 

Danish unions stand up to threat to bargaining system

Nyheder

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kommer løbende med udmeldinger om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.

Se mere her: Udflytning af statslige arbejdspladser