`

Velkommen til CFU's hjemmeside

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Pressemeddelelse om OK24 CFU-forlig

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

___________________________________________________________________

 

CFU-forliget er vedtaget

 

15. april 2024

De statsligt ansatte har sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste to år. Dermed er den aftale, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med finansministeren den 11. februar 2024, vedtaget. Aftalen har virkning fra 1. april 2024.
Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler: “Det er virkeligt dejligt at konstatere, at medlemmerne bakker op om den aftale, vi indgik ved OK24. Det er min opfattelse, at medlemmerne ikke mindst har lagt vægt på de solide lønstigninger og på de nye muligheder for at opspare frihed.” 
Over de kommende to år er aftalt generelle lønstigninger på 7,40 pct. for alle statens ansatte. Dertil kommer 1 pct. anvendt til øvrige forbedringer og til organisationsforhandlinger. Ud over dette forventes en lønudvikling på 0,4 pct., den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse, lønanciennitetsstigninger mv. 
Rita Bundgaard fortsætter: “Jeg kan konstatere, at der ved organisationsforhandlingerne er fundet gode løsninger på medlemmernes ønsker til den enkelte overenskomst. Det har været vigtigt, at der denne gang var midler til organisationsforhandlingerne.” 
 
For yderligere kommentarer kontakt Rita Bundgaard, formand for CFU, mobil nr. 6120 6465.

Klik her for at hente pressemeddelelsen i PDF format

 

 

 

Pressemeddelelse om OK24 CFU-forlig

Klik her for at se underskrevet CFU-forlig
Klik her for at de bilag til CFU-forlig

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

___________________________________________________________________

11. februar 2024

Reallønsstigninger og mere fleksibilitet i arbejdslivet

CFU og Finansministeriet har i dag – efter mere end 6 døgns lange forhandlinger - indgået en aftale, som forventes at give 2,50 % i reallønsforbedringer og en samlet generel lønstigning i perioden på 7,4 %. Herudover er der afsat betydelige midler til udvikling af lønninger og andre vilkår i de enkelte overenskomster.

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 % i OK24-perioden. Den økonomiske ramme følger hermed Økonomiministeriets skøn for den private lønudvikling i 2024 og 2025.
  
Der er enighed om i OK24-perioden at få skabt balance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor.

Vi har skabt et stærkt resultat, som giver reallønsfremgang ovenpå en periode, hvor alle har lidt reallønstab på grund af høj inflation. Vi har ved siden af resultatet på 8,8 % aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at det efterslæb, som vi kom ind med i OK24 i forhold til den private lønudvikling, senest i slutningen af 2025 bliver udlignet. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med lønnen i november i 2025”, udtaler formanden for CFU, Rita Bundgaard.
 
Der er i CFU-forliget også aftalt en øget fleksibilitet for medarbejderne. Den ansatte får nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af bl.a. afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode. I alt kan der opspares timer op til tre uger i ordningen, som kan bruges til fleksibelt fravær på enkeltdage eller som mere sammenhængende frihed. Det er ligeledes aftalt som noget nyt, at ansatte, der har ret til valgfrihed for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 %, kan få det indbetalt til en opsparingsordning i tilknytning til sin kollektive pensionsordning. Opsparingsordningen giver mulighed for finansiering af f.eks. pauser i arbejdslivet.

Vi har med forliget taget hul på, at den enkelte ansatte i staten får bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sit arbejdsliv mere fleksibelt. Det har været stærkt efterspurgt af vores medlemmer. Jeg er også meget tilfreds med, at vi har styrket vilkårene for tillidsrepræsentanterne. Vi har etableret et styrket grundlag for, at der kan vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og vi har etableret en ret for tillidsrepræsentanter til at mødes med nyansatte kollegaer. Vi har samlet set indgået et forlig, som rummer en række gode nyskabelser og øvrige forbedringer, som er med til at skabe attraktive statslige arbejdspladser”, slutter Rita Bundgaard.

I forliget er der herudover bl.a. aftalt 3 ugers yderligere fædreorlov i forbindelse med barsel, et lønprojekt for de lavest lønnede og en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af Store Bededagstillægget.

For yderligere kommentarer kontakt: 
Rita Bundgaard, formand for CFU og OAO-S: 6120 6465
Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne: 2488 8442
Jesper Korsgaard Hansen, formand for CO10: 6068 8119
Gordon Ørskov Madsen, formand for LC: 2048 3297
Lydia Callesen, næstformand i OAO-S: 3035 3471

 

Klik her for at hente pressemeddelelsen i PDF format