CFU krav

 1. Generelle procentuelle lønforbedringer
 2. Reguleringsordningen videreføres uændret
 3. Lavtlønsprojekt
 4. Grupper, som er omfattet af ordningerne vedrørende chefløn, skal have mulighed for at forhandle lokal løn uden for pulje
 5. Lokallønspuljen forhøjes for LC’s og CO10’s grupper.
 6. Bedre registrering af løndele og mertimer på forsvarets område
 7. Øremærket barsel til mænd
 8. Styrk den danske model på de statslige arbejdspladser
 9. Bedre psykisk arbejdsmiljø: Forebyggelse/forbedring og evidens
 10. Fortsat fokus på kompetenceudvikling
 11. Ikke afholdte omsorgsdage opnået ved konvertering af over-/merarbejde udbetales ved fratræden eller død
 12. Øget omplaceringspligt ved påtænkte opsigelser begrundet i arbejdsgivers forhold
 13. Pligt til at tilbagekalde en opsigelse på grund af arbejdsmangel, hvis der i opsigelsesperioden opstår ledige job inden for ansættelsesområdet
 14. Optjening af ret til orlov uden løn
 15. Medarbejdere, der er fyldt 55 år, skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen drøfte med sin nærmeste chef dels den ansattes ønsker og forventninger til sit arbejdsliv, dels hvilke muligheder der er for udvikling og fastholdelse på arbejdspladsen. Der udvikles værktøjer for at understøtte synliggørelsen af seniorers udviklingspotentiale
 16. Chefer skal, uanset chefanciennitet, efter aftale kunne overgå til lavere placeret stilling med mulighed for at bevare retten til at få pension efter den hidtidige højere pensionsgivende løn
 17. Indførelse af omvendt bevisbyrde ved opsigelse af medarbejdere, der er 55 år (evt. 60 år) eller ældre
 18. Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.
 19. Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.