pressemeddelelser

5. november 2017


Dansk Arbejdsgiverforening ser også den betalte spisepause som en rettighed

 

I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til at udarbejde for dem. CFU er glade for, at DA anerkender den danske model, idet analysen tager afsæt i fuld lønkompensation, hvis den betalte spisepause aftales væk. Det er fuldstændig i tråd med holdningen i CFU, som entydigt går på, at Finansministeriet ikke bare kan fjerne den betalte spisepause, da den er en del af den samlede pakke for statens ansatte. Den er en integreret del af overenskomstgrundlaget på det offentlige område. Men CFU er uenig med DA i, at vejen frem for den offentlige sektor er at øge arbejdstiden for den enkelte.

 

DA ønsker at skrue arbejdstiden op for offentligt ansatte for dermed at kunne øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidsstillinger. Det skal ske ved at afskaffe medarbejdernes betalte spisepause mod fuld lønkompensation, hvormed arbejdstiden sættes op til 39,5 timer om ugen.

 

CFU mener, at der er for meget regnearkslogik og for lidt kendskab til den offentlige sektor i analysen. Formand for CFU, Flemming Vinther, udtaler:  

 

”Analysen er endnu en omgang regneark, hvor økonomiske modeller forudsiger, hvordan folk vil opføre sig. Men jeg har ikke hørt noget krav fra vores medlemmer om, at de gerne vil op i tid, og i foråret så vi, hvordan en mulighed for arbejdstidsforøgelse blev modtaget af kollegaerne på det private område. Dertil kommer, at man fuldstændig overser, at der er masser af statslige arbejdspladser, hvor driften reelt er baseret på, at medarbejderne står til rådighed i frokostpausen, eller hvor de ansatte ikke i praksis har øverste arbejdstid. Der vil du ikke komme i nærheden af den fulde gevinst af sådan en manøvre.”

 

DA anerkender den betalte frokostpause som en rettighed

CFU vil gerne kvittere for, at DA anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet. DA viser, at de private arbejdsgivere har den rette forståelse af den danske model, hvor man ikke bare ensidigt kan pille ved arbejdstiden. Det står i skærende kontrast til Finansministeriet, som benægter, at retten til den betalte frokost er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Hermed forsøger Finansministeriet at øge arbejdstiden for statens ansatte med 2,5 timer om ugen uden forhandling og tilsvarende lønstigning. Dette er naturligvis fuldstændig uacceptabelt og et angreb på den danske model.

  

Kontaktoplysninger

Kontakt For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.

CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten. 26. oktober 2017


Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde!


CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt stormøde med 46 faglige organisationer på det statslige område. Mødet markerer starten på de faglige organisationers fælles indsats frem mod de offentlige overenskomstforhandlinger på statens område.  


Forud for mødet har CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område sendt et klart og tydeligt signal til de offentlige arbejdsgivere om, at der skal være fair, frie og reelle drøftelser om arbejdstid for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409 forud for OK18.


De statsansattes topforhandler, Flemming Vinther understreger: ”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden. Nu mangler vi bare, at Sophie Løhde får sat gang i drøftelserne og viser, at hun også er villig til at tage ansvar for et godt resultat for alle parter.”


Og han fortsætter: ”Situationen på underviserområderne er uholdbar og uacceptabel. Det er vores ansvar som parter at sikre, at alle områder er dækket af en reel aftale. Den vilje er vi nødt til at se udfoldet i praksis forud for de øvrige forhandlinger ved OK18. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at arbejdsgiverne trækker i arbejdstøjet. Det kan ikke vente til, at vi har udvekslet krav i december.”


Et andet klart budskab fra dagens møde er, at statens ansatte ikke kan tåle flere forringelser i deres ansættelsesforhold. Det er slut med, at vilkårene for statens ansatte løbende udhules - også uden for forhandlingsrummet. ”Jeg kan på vegne af hele CFU klart og tydeligt sige, at vi har nået smertegrænsen. Nok er nok. Vi kan og vil ikke acceptere flere forringelser. Vores medlemmer er stolte af deres arbejde og strækker sig hver dag langt for at få tingene til at hænge sammen. Det er ikke et spørgsmål om at køre længere på literen, som Sophie Løhde udtrykker det. Det er et spørgsmål om, at hvis arbejdsgiveren aldrig stopper for at tanke, så løber selv den mest økonomiske bil tør.


CFU og Finansministeriet udveksler krav den 15. december 2017. Kontakt For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.


CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten.
  6. oktober 2017


Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet


Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet omfattet af den omstridte lov 409. Forhandlingsudvalgene i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet har sendt et fælles brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske Regioners topforhandler Anders Kühnau.


Alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked er overenskomstdækket. Dette gjaldt i det mindste indtil 2013. Men ved OK13 blev arbejdstiden på store dele af underviserområdet reguleret ved lovgivning i forbindelse med arbejdsgivernes lockout af lærerne.

Her kort tid før forhandlingerne om overenskomsterne i 2018 går i gang har både de statslige og kommunale arbejdsgivere givet udtryk for, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet.

”Det er helt uacceptabelt” siger Flemming Vinther, formand for CFU. ”Den danske model bygger på vilje til samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. At finde fælles løsninger er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser”.

Lars Qvistgaard, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger: ”På det offentlige arbejdsmarkedhar vi haft en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model”.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger endvidere: ”Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”. 

Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt.


Topforhandlere på det offentlige område:
CFU’s forhandlingsudvalg:
Flemming Vinther, OAO Stat – mobil: 2041 9361
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Rita Bundgaard, HK Stat – mobil: 6120 6465
Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - mobil: 6068 8119


Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg:
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Dennis Kristensen, FOA – mobil: 4018 4281
Benny Andersen, SL – mobil: 4055 0982
Ellen Lykkegård, 3F – mobil: 2141 9454
Bodil Otto, HK/KOMMUNAL – mobil: 2946 9670
Mona Striib, FOA – mobil: 2341 4198
Bert Asbild, Danske Bioanalytikere – mobil: 5356 0200
Grete Christensen, DSR – mobil: 2013 7155
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL – mobil: 4023 2069


30. juni 2017


CFU bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet


Den 8. juni 2017 varslede CO10 blokade for stillinger som politikadet i politiet.


Der havde forud været ført forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10/Politiforbundet om indgåelse af en overenskomst for politikadetterne. Moderniseringsstyrelsen har ikke ønsket at ansætte dem som tjenestemænd, således som det ellers er normen i politiet. I forhandlingsforløbet kom det frem, at det var afgørende for Moderniseringsstyrelsen, at politikadetterne ikke skulle kunne strejke eller lockoutes, selvom de skulle ansættes på overenskomst.


På den baggrund afbrød CO10/Politiforbundet forhandlingerne og varslede blokade af politikadetstillingerne.


Efterfølgende har de øvrige centralorganisationer eller disses medlemsorganisationer afsendt eller besluttet at afsende sympatiblokadevarsler.


Formanden for CFU udtaler i den forbindelse:


For centralorganisationerne i CFU er retten til at kunne konflikte som overenskomstansat en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken med.


Det er vigtigt for CFU at sende et klart signal med sympatiblokadevarslerne, og at vi støtter fuldt ud op om CO10 og Politiforbundet i det vitale spørgsmål om konfliktretten som en afgørende del af den danske model. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


  16. maj 2017


Statens topforhandler genvalgt: Lønstigninger bliver et hovedkrav til OK18 


Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for statens ansatte. Flemming Vinther får med genvalget fornyet sit mandat for en to-årig periode. 


Hovedopgaven bliver at få Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen til at anerkende den danske model samt forberede de kommende overenskomstforhandlinger.


”Vi har gennem længere tid været uenige i den måde Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har ageret og rådgivet de statslige arbejdspladser på. Ministeren bliver nødt til at anerkende, at hun også er minister for de ansatte i staten. Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, må ikke bremses af Moderniseringsstyrelsen. Fokus skal være på hvad der er godt for arbejdspladsen i stedet for en snæver juridisk fortolkning af, hvad arbejdsgiveren kan og skal ”, udtaler Flemming Vinther og fortsætter:


”Jeg ved, at ministeren har lyttet til vores kritik, og jeg har en stærk forventning om, at vi kan finde tilbage til en situation, hvor vi kan drøfte hverdagens udfordringer på de statslige arbejdspladser. Den nuværende situation er ikke et godt sted at være – slet ikke med OK18 lige om hjørnet”, afslutter han.


En anden vigtig opgave er netop at forberede og forhandle OK18, som nærmer sig med hastige skridt.


”Jeg ser frem til forhandlingerne, og jeg kan allerede nu annoncere, at et hovedkrav bliver lønstigninger, der matcher den private lønudvikling. Det er afgørende, at staten ikke bliver et andenrangs arbejdsmarked.”


Flemming Vinther udtaler afsluttende: ”Jeg er stolt over tilliden, som mine kollegaer i CFU har vist mig med genvalget.”


CFU har samtidig valgt Anders Bondo Christensen som næstformand for CFU. Anders Bondo Christensen er formand for Lærernes Centralorganisation (LC). 


Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


3. april 2017


Statsansatte fastholder skarp linje


CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det statslige område.

 

CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret.

 

Talen er klar. Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

 

 • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten
 • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
 • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
 • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen 

 

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold, som for eksempel ændringer af ansættelsesområde ved udflytning af statslige arbejdspladser adresseres ved forhandlingsbordet. Det er CFU’s bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen. 
 

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.21. december 2016

Åbent brev til minister for offentlig innovation - Sophie Løhde


Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde

 

Kære Sophie

 

Pæne ord er ikke længere nok!

 

Tirsdag den 20. december 2016, kl. 14.30 var de statslige topforhandlere fra CFU til møde hos dig som ny minister for offentlig innovation, der samtidig repræsenterer regeringen som statens øverste arbejdsgiver.

 

Modsat, hvad du skriver på ministeriets hjemmeside, var det ikke kun et ”hilse-på møde”. Det var et krisemøde, som CFU havde anmodet om i begyndelsen af november 2016 under daværende finansminister Claus Hjort.

 

Baggrunden for mødet er en helt uacceptabel arbejdsgiveradfærd fra en række styrelser og ministerier – bakket op af Moderniseringsstyrelsen.

 

En arbejdsgiveradfærd, hvor man:

 

 • begrænser adgangen for tillidsrepræsentanter og faglige organisationer til informationer i forbindelse med afsked og flytning af medarbejdere
 • forsøger at udvide medarbejdernes ansættelsesområde til at være hele landet
 • afholder kursus omkring ”Low performeres”, hvor 10 procent af de ansatte fremstilles som dovne
 • konsekvent anlægger en ”strammerkurs”, når aftaler og jura skal tolkes
 • oplever angreb på den betalte frokostpause ved flere styrelser
 • oplever angreb på fridage ved flere ministerier.

Det blev på mødet kraftigt understreget fra CFU’s side, at denne adfærd for os er både uforståelig og årsag til, at vores medlemmer – med rette – er vrede.

 

Du talte på mødet meget om at ”se frem”, og om ”at tage et fælles ansvar for de udfordringer, som staten står overfor”.

 

Hvis nogen har taget ansvar, så er det CFU og vores medlemsorganisationer. Det har vi helt konkret bevist ved OK11, OK13 og senest ved OK15. Uagtet, at vi ved OK13 blev udsat for et frontalangreb på underviserområdet, og at vi ved OK15 blev udsat for et bagholdsangreb på reguleringsordningen, har vi i respekt for samfundsøkonomien og landets situation, hver gang accepteret overenskomster med endog meget begrænsende lønstigninger.

 

Vi tager ansvar hver evig eneste dag! Lokalt og centralt.

 

”It takes two to tango”, og vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer.

 

Nok er nok!

 

Du meddelte klart på mødet og efterfølgende i jeres pressemeddelelse, at: ”Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer”.

 

Det betyder på dansk, at der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter.

 

Med den meget klare og beklagelige melding fra dig, ser CFU desværre ikke andre muligheder end at stoppe samarbejdet om følgende projekter aftalte ved OK13 og OK15:

 

 • Parterne styrker det centrale og lokale samarbejde
 • Partsfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Projekt om samarbejde og tillid

 

Det er ikke en beslutning, som vi er glade for at træffe, for både psykisk arbejdsmiljø og samarbejde er hjerteblod for os og vores medlemmer.

 

Men med den mangel på vilje til samarbejde, som senest blev demonstreret på mødet i går, er det uholdbart at rejse landet tyndt sammen med repræsentanter for en modpart, som tydeligvis ønsker at drive benhård arbejdsgiveradfærd, og hvor samarbejde og trivsel kun er ord.

 

På CFU’s vegne

    

Flemming Vinther


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


18. maj 2015

Statens topforhandler genvalgt


Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten.

Flemming Vinther får med genvalget fornyet sit mandat for en to-årig periode. En af hans opgaver bliver at sørge for, at resultaterne fra OK15 bliver implementeret.

”Ved OK15 har vi aftalt en række fornyelser, der lægger spor ud for fremtiden. Vi skal styrke den lokale aftalemodel, så samarbejdet mellem leder og medarbejder bliver endnu stærkere. Vi skal sikre, at den enkelte arbejdsplads får hjælp, hvis der opstår problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Begge tiltag som er nyskabende og skal være med til at sikre, at de statslige arbejdspladser fortsat er i front, når vi taler trivsel, effektivitet og service til borgerne. Jeg er stolt over tilliden, som mine kollegaer i CFU har vist mig med genvalget, og jeg ser frem til at følge OK15 til dørs”, udtaler Flemming Vinther.

CFU har samtidig valgt Anders Bondo Christensen som næstformand for CFU. Anders Bondo Christensen er formand for Lærernes Centralorganisation (LC).

Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes for-handlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten.  

Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61