pressemeddelelser


21. november 2018

Moderniseringsstyrelsen prøver igen at snyde statsansatte efter konfliktfyldt OK18


Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde ikke leve op til aftalen fra OK18.

 

Moderniseringsstyrelsen begår nu aftalebrud over for mere end 1000 medarbejdere i staten. På seks skoler blokerer Moderniseringsstyrelsen for, at de ansatte kan få deres overenskomstsikrede ret til betalt spisepause. Ledelsen på skolerne har fjernet den betalte spisepause og vil ikke genindføre den efter OK18. Det er i strid med aftalen fra OK18.

 

Flemming Vinther, formand for CFU og chefforhandler for statens ansatte under OK18, er oprørt over Moderniseringsstyrelsens fremfærd og opfordrer til, at innovationsminister Sophie Løhde sørger for, at statens arbejdsgivere efterlever aftalen fra OK18.

 

”Moderniseringsstyrelsen er igen ude i et angreb på ansattes overenskomstsikrede rettigheder. Jeg er forbløffet over, at OK18-aftalen ikke respekteres. Moderniseringsstyrelsens fremstød mod retten til betalt spisepause på statslige arbejdspladser skal stoppes med det samme. Medarbejderne skal kunne stole på, at innovationsministerens underskrift betyder noget, og at en aftale er en aftale”, siger Flemming Vinther, formand for CFU.

 

CFU har flere gange afholdt møde med innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen for at få løst problemet på de berørte skoler. Alligevel har hverken innovationsministeren eller Moderniseringsstyrelsen vist vilje til at finde en fælles løsning til trods for, at det handler om en overenskomstaftale, som de selv har været med til at indgå.

 

”OK18-aftalen kunne have været begyndelsen på et stærkere samarbejde mellem parterne på statens arbejdsmarked med fornyet tillid til, at vi i fællesskab finder de bedste løsninger. Desværre ser det ud til, at innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen fortsat går efter at underminere vores aftaler og overenskomster, hvor de tror, at de kan slippe afsted med det. Vi hverken kan eller vil acceptere, at arbejdsgiverne systematisk søger at udhule ansattes vilkår og rettigheder uden om aftalesystemet”, siger Flemming Vinther. 

 

CFU forbereder nu sagsanlæg mod Moderniseringsstyrelsen om, at retten til den betalte spisepause gælder hele overenskomstområdet. De ansatte på de seks skoler havde ret til betalt spisepause både før og efter OK18, og det må der ikke herske tvivl om.

 

”Det er dybt frustrerende, at vi nu igen skal have et slagsmål om den betalte spisepause. Det havde vi så rigeligt af ved OK18. Men vi er naturligvis klar til at gå hele vejen, når vi oplever, at medlemmerne ikke kan få de rettigheder, som OK18 netop sikrede. Derfor tøver vi heller ikke med at føre sagen videre i det fagretslige system, ligesom vi naturligvis vil samle vores organisationer for at orientere dem om sagen”, siger Flemming Vinther.

 

Kontaktoplysninger: Flemming Vinther, formand for CFU og chefforhandler for statens ansatte under OK18, M: 20419361

---

30. juni 2017


CFU bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet


Den 8. juni 2017 varslede CO10 blokade for stillinger som politikadet i politiet.


Der havde forud været ført forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10/Politiforbundet om indgåelse af en overenskomst for politikadetterne. Moderniseringsstyrelsen har ikke ønsket at ansætte dem som tjenestemænd, således som det ellers er normen i politiet. I forhandlingsforløbet kom det frem, at det var afgørende for Moderniseringsstyrelsen, at politikadetterne ikke skulle kunne strejke eller lockoutes, selvom de skulle ansættes på overenskomst.


På den baggrund afbrød CO10/Politiforbundet forhandlingerne og varslede blokade af politikadetstillingerne.


Efterfølgende har de øvrige centralorganisationer eller disses medlemsorganisationer afsendt eller besluttet at afsende sympatiblokadevarsler.


Formanden for CFU udtaler i den forbindelse:


For centralorganisationerne i CFU er retten til at kunne konflikte som overenskomstansat en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken med.


Det er vigtigt for CFU at sende et klart signal med sympatiblokadevarslerne, og at vi støtter fuldt ud op om CO10 og Politiforbundet i det vitale spørgsmål om konfliktretten som en afgørende del af den danske model. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


---

  16. maj 2017


Statens topforhandler genvalgt: Lønstigninger bliver et hovedkrav til OK18 


Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for statens ansatte. Flemming Vinther får med genvalget fornyet sit mandat for en to-årig periode. 


Hovedopgaven bliver at få Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen til at anerkende den danske model samt forberede de kommende overenskomstforhandlinger.


”Vi har gennem længere tid været uenige i den måde Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har ageret og rådgivet de statslige arbejdspladser på. Ministeren bliver nødt til at anerkende, at hun også er minister for de ansatte i staten. Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, må ikke bremses af Moderniseringsstyrelsen. Fokus skal være på hvad der er godt for arbejdspladsen i stedet for en snæver juridisk fortolkning af, hvad arbejdsgiveren kan og skal ”, udtaler Flemming Vinther og fortsætter:


”Jeg ved, at ministeren har lyttet til vores kritik, og jeg har en stærk forventning om, at vi kan finde tilbage til en situation, hvor vi kan drøfte hverdagens udfordringer på de statslige arbejdspladser. Den nuværende situation er ikke et godt sted at være – slet ikke med OK18 lige om hjørnet”, afslutter han.


En anden vigtig opgave er netop at forberede og forhandle OK18, som nærmer sig med hastige skridt.


”Jeg ser frem til forhandlingerne, og jeg kan allerede nu annoncere, at et hovedkrav bliver lønstigninger, der matcher den private lønudvikling. Det er afgørende, at staten ikke bliver et andenrangs arbejdsmarked.”


Flemming Vinther udtaler afsluttende: ”Jeg er stolt over tilliden, som mine kollegaer i CFU har vist mig med genvalget.”


CFU har samtidig valgt Anders Bondo Christensen som næstformand for CFU. Anders Bondo Christensen er formand for Lærernes Centralorganisation (LC). 


Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


---

3. april 2017


Statsansatte fastholder skarp linje


CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det statslige område.

 

CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret.

 

Talen er klar. Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

 

 • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten
 • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
 • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
 • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen 

 

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold, som for eksempel ændringer af ansættelsesområde ved udflytning af statslige arbejdspladser adresseres ved forhandlingsbordet. Det er CFU’s bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen. 
 

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.


---

21. december 2016

Åbent brev til minister for offentlig innovation - Sophie Løhde


Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde

 

Kære Sophie

 

Pæne ord er ikke længere nok!

 

Tirsdag den 20. december 2016, kl. 14.30 var de statslige topforhandlere fra CFU til møde hos dig som ny minister for offentlig innovation, der samtidig repræsenterer regeringen som statens øverste arbejdsgiver.

 

Modsat, hvad du skriver på ministeriets hjemmeside, var det ikke kun et ”hilse-på møde”. Det var et krisemøde, som CFU havde anmodet om i begyndelsen af november 2016 under daværende finansminister Claus Hjort.

 

Baggrunden for mødet er en helt uacceptabel arbejdsgiveradfærd fra en række styrelser og ministerier – bakket op af Moderniseringsstyrelsen.

 

En arbejdsgiveradfærd, hvor man:

 

 • begrænser adgangen for tillidsrepræsentanter og faglige organisationer til informationer i forbindelse med afsked og flytning af medarbejdere
 • forsøger at udvide medarbejdernes ansættelsesområde til at være hele landet
 • afholder kursus omkring ”Low performeres”, hvor 10 procent af de ansatte fremstilles som dovne
 • konsekvent anlægger en ”strammerkurs”, når aftaler og jura skal tolkes
 • oplever angreb på den betalte frokostpause ved flere styrelser
 • oplever angreb på fridage ved flere ministerier.

Det blev på mødet kraftigt understreget fra CFU’s side, at denne adfærd for os er både uforståelig og årsag til, at vores medlemmer – med rette – er vrede.

 

Du talte på mødet meget om at ”se frem”, og om ”at tage et fælles ansvar for de udfordringer, som staten står overfor”.

 

Hvis nogen har taget ansvar, så er det CFU og vores medlemsorganisationer. Det har vi helt konkret bevist ved OK11, OK13 og senest ved OK15. Uagtet, at vi ved OK13 blev udsat for et frontalangreb på underviserområdet, og at vi ved OK15 blev udsat for et bagholdsangreb på reguleringsordningen, har vi i respekt for samfundsøkonomien og landets situation, hver gang accepteret overenskomster med endog meget begrænsende lønstigninger.

 

Vi tager ansvar hver evig eneste dag! Lokalt og centralt.

 

”It takes two to tango”, og vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer.

 

Nok er nok!

 

Du meddelte klart på mødet og efterfølgende i jeres pressemeddelelse, at: ”Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer”.

 

Det betyder på dansk, at der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter.

 

Med den meget klare og beklagelige melding fra dig, ser CFU desværre ikke andre muligheder end at stoppe samarbejdet om følgende projekter aftalte ved OK13 og OK15:

 

 • Parterne styrker det centrale og lokale samarbejde
 • Partsfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Projekt om samarbejde og tillid

 

Det er ikke en beslutning, som vi er glade for at træffe, for både psykisk arbejdsmiljø og samarbejde er hjerteblod for os og vores medlemmer.

 

Men med den mangel på vilje til samarbejde, som senest blev demonstreret på mødet i går, er det uholdbart at rejse landet tyndt sammen med repræsentanter for en modpart, som tydeligvis ønsker at drive benhård arbejdsgiveradfærd, og hvor samarbejde og trivsel kun er ord.

 

På CFU’s vegne

    

Flemming Vinther


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


---

18. maj 2015

Statens topforhandler genvalgt


Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten.

Flemming Vinther får med genvalget fornyet sit mandat for en to-årig periode. En af hans opgaver bliver at sørge for, at resultaterne fra OK15 bliver implementeret.

”Ved OK15 har vi aftalt en række fornyelser, der lægger spor ud for fremtiden. Vi skal styrke den lokale aftalemodel, så samarbejdet mellem leder og medarbejder bliver endnu stærkere. Vi skal sikre, at den enkelte arbejdsplads får hjælp, hvis der opstår problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Begge tiltag som er nyskabende og skal være med til at sikre, at de statslige arbejdspladser fortsat er i front, når vi taler trivsel, effektivitet og service til borgerne. Jeg er stolt over tilliden, som mine kollegaer i CFU har vist mig med genvalget, og jeg ser frem til at følge OK15 til dørs”, udtaler Flemming Vinther.

CFU har samtidig valgt Anders Bondo Christensen som næstformand for CFU. Anders Bondo Christensen er formand for Lærernes Centralorganisation (LC).

Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes for-handlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten.  

Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61