Pressemeddelelse

4. juni 2018

De statsligt ansatte siger JA til OK18


De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet den 28. april, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.


Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK18-forliget. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen. Og så har der for første gang i 10 år været afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper.”

 

Over de kommende tre år får alle en lønstigning på knap 6,1 procent. Ud over dette forventes en lokal lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse. Resultatet betyder samlet forbedringer på 8,1 pct. i staten i OK18-perioden, og ligger hermed helt på linje med forventningerne til udviklingen i den private sektor.

 

Flemming Vinther fortsætter: Forliget betyder også, at den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret. Det står nu sort på hvidt, at arbejdsgiverne ikke kan afskaffe pausen ensidigt - eller uden lønkompensation. Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så skal det aftales med lønmodtagerne.”

 

Forliget betyder også, at privatlønsværnet og suspendering af reguleringsordningen er afskaffet. Og hensigtserklæringen fra OK15 om udligning af den fiktive lønforskel mellem det private og statslige arbejdsmarked – også kaldet ”løngabet” – er faldet bort.

 

Flemming Vinther siger: ”Det betyder, at vi er nu gået tilbage til den ”gamle” reguleringsordning, som indebærer, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Endelig vil jeg nævne, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, at den fælles kompetenceindsats bliver omlagt i perioden, så midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver samlet i en ny fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling.”

 

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU, mobil nr.  20 41 93 61.


---

28. april 2018

Statsansatte: Vi fik en løsning for alle


Efter knap 300 timer i Forligsinstitutionen har forhandlerne for de statsansatte indgået en overenskomstaftale. Dermed er en konflikt afværget. ”Jeg er utrolig glad for, at vi kom helt i mål, så vi nu har en løsning for alle offentligt ansatte. Et stærkt fællesskab har bragt os hertil”, siger de statsansattes forhandler Flemming Vinther, der især glæder sig over, at det på statens område lykkes at sikre den betalte spisepause for alle og en lønudvikling, der følger den private.

 

”Det er en kæmpe sejr for alle, der har stået sammen om en løsning for alle, at vi nu også er i hus med en overenskomst for statens ansatte. Vi har haft et historisk sammenhold, som ikke mindst har vist sig på gader og stræder og på de sociale medier. Det har været helt afgørende for, at det lykkes at indgå en god aftale med vores arbejdsgiver, som jeg oprigtigt kan anbefale medlemmerne at stemme ja til”.

Sådan siger forhandler for de statsansatte, Flemming Vinther, efter at der lørdag eftermiddag blev indgået et forlig for de 180.000 ansatte i staten. Dermed er der indgået forlig for alle offentligt ansatte, og en konflikt er undgået:

 

”Vi har aldrig ønsket en konflikt. Derfor er jeg selvfølgelig lettet over, at det ikke blev nødvendigt for at komme i mål med vores tre hovedkrav: Vi har sikret en lønudvikling, som følger den private, og som sikrer reallønsfremgang for alle. Vi har sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Dermed har vi slået fast, at arbejdsgiver ikke kan pille ved vores rettigheder uden at aftale det med os – hverken nu eller i fremtiden. Underviserne fik ikke en ny aftale ved OK18, men vi har sikret, at forhandlingerne ved OK21 vil blive ført på et helt andet og bedre grundlag. Det vil CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet være garant for sker. De nye muligheder SKAL bruges”.

 

Før aftalen er en realitet, skal den til afstemning blandt medlemmerne:

”Det har taget lang tid og mange sværdslag at blive enige om den samlede pakke. Nu står vi med en balanceret aftale, både vi og arbejdsgiver er tilfredse med. Det er vigtigt – både for de statsansatte og for alle, der er afhængige af en velfungerende offentlig sektor. Vi var aldrig nået dertil, hvis det ikke havde været for det store pres, der er blevet lagt fra de mange, der har bakket op. Det er fællesskabet og sammenholdet, der har sikret, at det lykkes at finde en løsning for alle”.

 

Det indebærer forliget:

 

  • Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. Det er samtidig lykkes at fjerne Corydons forhadte privatlønsværn.
  • Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det vil sige, at arbejdsgiver ikke kan ændre ved spisepausen uden at aftale det ved forhandlingsbordet– hverken nu eller i fremtiden.
  • En kommission på det kommunale område med stærke suveræne beføjelser skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten. Udgangspunktet er, at underviserne skal have rammer, så de kan lykkes med deres vigtige opgaver.

 

Yderligere oplysninger:

 

Flemming Vinther, formand for CFU og formand for HKKF, mobil 2041 9361
Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation, mobil 2164 6293
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, mobil 2147 2686
Jesper K. Hansen, formand for CO10 og formand for CS, mobil 6068 8119
Rita Bundgaard, næstformand i OAO-S og formand for HK Stat, mobil 6120 6465


Se OK 18 Resultatet af forhandlingerne mellem Ministeren for offentlig innovation og CFU her.


---

12. marts 2018

  

Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent

 

Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates

 

Efter Regeringens egen prognose bliver den private lønudvikling 8,6 procent de næste tre år. Derfor er Sophie Løhde på en spintur overfor befolkningen, når hun påstår, at de offentligt ansatte har sagt nej til lønstigninger, der matcher de private. Løhdes tilbud lyder nemlig på 6,7 procent. 

 

”Vi har brug for at gøre det klart overfor danskerne, hvad uenigheden om løn handler om.  De offentlige arbejdsgivere bruger meget tid på at udlægge det som om, at vi kræver ekstraordinære lønstigninger, der ligger langt over lønstigninger på det private arbejdsmarked. Men fakta er, at regeringens egne økonomer siger, at lønudviklingen ligger på 8,6 procent”, siger Flemming Vinther, formand for CFU. Helt nye tal fra Det Økonomiske Råd forudser endvidere en lønudvikling på det private arbejdsmarked på 9,2%.

 

Sophie Løhde og Michael Ziegler fortæller medierne, at de tilbyder lønstigninger, der matcher det pri­vate forlig. Men deres lavere tal skyldes, at de har foretaget en grundlæggende ændring af den sædvanlige måde at beregne OK-ramme på ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

 

Det private forlig siger nemlig ikke noget om den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked, da en stor del af lønnen forhandles lokalt. Derfor tager parterne normalt udgangspunkt i Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der udarbejder en prognose for den private lønudvikling.

 

”Det er frustrerende, at arbejdsgiverne går ud af forhandlingslokalet og forsøger at fremstille os som grådige og uansvarlige ved at bruge spin og halve sandheder. Vi har en reel uenighed om lønstigningerne, men den går på, at vi mener, at vi skal tage udgangspunkt i forventningerne til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, mens arbejdsgiverne vil fastsætte en markant mindre procent”, siger Grete Christensen, forhandlingsleder for regionalt ansatte.

  

Yderligere oplysninger:

Flemming Vinther, formand for CFU, mobil 2041 9361

Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet, mobil 2164 6293

Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område, mobil 2013 7155


 

Fakta:

Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udkom i december 2017. Heri skønnes den private lønudvikling at stige med 2,8% i 2018 og 2,9 % i 2019. I 2020 er der ikke offentliggjort et skøn (sædvanligvis antages stigningstakten at fortsætte uændret, det vil sige 2,9%, i alt 8,6 %). Ministeriet slår desuden fast, at de skønnede lønstigninger må betegnes som moderate i lyset af den økonomiske udvikling.

 

Citat fra redegørelsen:

”Fra 2. kvartal 2017 trådte den nye overenskomstaftale på det private arbejdsmarked i kraft. De centrale overenskomstaftaler dikterer generelt alene mindstebetaling og minimallønssatser på hovedparten af overenskomstområderne, mens den faktiske lønregulering i vid udstrækning forhandles lokalt.”

(Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p. 129).

 

Og senere…

”Frem mod 2019 ventes lønstigningstakten på baggrund af ovenstående at tiltage fra 2,5 pct. i 2017 til 2,9 pct. i 2019. Set i lyset af at dansk økonomi forventes at bevæge sig ind i en højkonjunktur med tiltagende pres på arbejdsmarkedet, er lønstigningstakterne forholdsvis moderate. Det kommer til udtryk ved, at den nominelle lønstigningstakt i 2019 omtrent svarer til det historiske gennemsnit, jf. figur 4.32.” (Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p.130).

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse:
 https://oim.dk/publikationer/2017/dec/oekonomisk-redegoerelse-december-2017/


---


7. marts 2018

Fælles pressemeddelelse CFU og Forhandlingsfællesskabet:


Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt

 

Lønmodtagerne ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt

 

Med sine voldsomme lockout-varsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil.

 

Chefforhandlerne på kommunernes, statens og regionernes område peger alle på, at de nye lockout-varsler vil ramme danskerne særdeles hårdt.

 

”Der er tale om en unødig og en dramatisk skærpelse fra arbejdsgiverne side. Det er mindre end en uge siden, at lønmodtagerne blev beskyldt for at tage befolkningen som gidsler. Sandheden er, at vi med godt ti procent af lønmodtagerne i konflikt naturligvis ville lægge pres på vore arbejdsgivere. En kommende lockout vil ramme borgerne unødigt hårdt,” siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler på det kommunale område.

 

Han peger på, at for at en konflikt på arbejdsmarkedet kan have frigørende karakter, så skal der udtages mindst ti procent af medlemmerne. Det er præcis, hvad lønmodtagerne har peget på. Det er nu arbejdsgiverne, der gør konflikten meget, meget voldsom.

  

”Ved at øge dramatikken og gøre en konflikt meget voldsom, beder arbejdsgiverne tydeligvis om et hurtigt lovindgreb. Lønmodtagernes strejkekasser skal drænes mest muligt ved at skærpe konflikten, og tilsvarende vil det skæppe betragteligt i de offentlige kasser. Det er at sætte den danske model med de ellers så berømte frie forhandlinger på spil. Ministeren bringer konflikten til et helt nyt niveau. Vi har udtaget omkring 15.000 statsansatte til strejke. Ministeren svarer igen med at udtage 120.000 til lockout. Hun siger, at de 15.000, vi har udtaget, vil være til stor gene for rigtigt mange danskere. Så må almindelig husmandslogik vel tilsige, at 120.000 må være til meget stor gene for rigtigt, rigtigt mange danskere,” mener Flemming Vinther, formand for de statsansatte i CFU

 

Også Grete Christensen, lønmodtagernes chefforhandler på regionernes område, ser meget drastiske perspektiver ved dagens lockout-melding:

 

”Vi vil gerne opfordre hele rækken af offentlige arbejdsgivere til at tænke på de signaler, der sendes til deres medarbejdere. Alle taler om at den danske økonomi buldrer derudaf – men ønsket fra offentligt ansatte om at være en del af opsvinget og blive tilgodeset på linje med privatansatte nærmest tromles til side. Det er på grænsen til et tillidsbrud i det samarbejde, som vi har arbejdet for mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Tilliden i hverdagen er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Og vi ser i dag et tillidsbrud, der risikerer at få betydning mange år ud i fremtiden. Som forhandlere har vi aldrig gået efter konflikt, men at opnå forhandlingsløsninger. Det er fortsat vores mål,” siger Grete Christensen.

  

Yderligere oplysninger:

Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet, mobil 2164 6293

Flemming Vinther, formand for CFU, mobil 2041 9361

Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område, mobil 2013 7155


---

2. marts 2018

15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

 

Fagforbundene under det statslige forhandlingsfællesskab, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), varslede i dag konflikt på op mod 150 statslige arbejdspladser. Det betyder at ca. 15.000 statsligt ansatte nedlægger arbejdet, hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning i Forligsinstitutionen.

 

Som konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne om overenskomst for både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte er risikoen for storkonflikt i den offentlige sektor større end nogensinde.

 

Derfor afsendte de statsligt ansatte i dag konfliktvarsler for 10% af de statsansatte. For de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, er konfliktvarslerne nødvendige for at sende et klart signal til arbejdsgiversiden:

 

“Efter seks dages marathon-forhandlinger, har vi måtte konstatere, at det ikke er muligt at finde en løsning, der sikrer gode vilkår for en stærk offentlig sektor og for de ansatte, der hver dag knokler for at få det hele til at hænge sammen. Derfor varsler vi konflikt - ikke fordi vi ønsker en konflikt, men for at øge presset på at opnå en aftale”. Det siger Flemming Vinther og uddyber:

 

“Det er klart, det kommer til at kunne mærkes, når så mange offentligt ansatte nedlægger arbejdet. Mange af vores medlemmer udfører opgaver, der er helt tæt på borgernes hverdag. Det kommer til at have konsekvenser bredt - vi udtager alt fra rengøringsassistenter til operasangere. Derfor håber vi også, vores arbejdsgiver tager den her situation alvorligt.”

 

Torsdag indledte parterne et forløb i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden har til opgave at hjælpe parterne til at finde frem til en aftale. Hvis ikke det lykkes, vil en lang række offentlige arbejdspladser over hele landet blive ramt af konflikt.

 

Selvom der fra fagbevægelsens side ikke tages let på risikoen for konflikt, er der bred enighed om, at der i denne runde af overenskomstforhandlinger er så mange vigtige og principielle sager på bordet, at man er villige til at gå i konflikt, hvis det bliver nødvendigt:

 

“Krisen er ovre, og manglende villighed til at investere i den offentlige sektor kan ikke længere camoufleres som en nødvendighed. Det, vi oplever nu, er et bevidst politisk valg om ikke at prioritere den offentlige sektor og dens medarbejdere. Det kan vi ikke acceptere. Hverken i forhold til løn, arbejdstid eller spisepause.”


For yderligere kommentarer, kontakt Flemming Vinther på 20419361.


----

1. marts 2018

Vores mål er en aftale, men det ser svært ud

De statsansattes forhandlere arbejder stadig for en overenskomstaftale efter orienterende møde i Forligsinstitutionen i dag. Men det ser svært ud, siger topforhandler Flemming Vinther.


”Vi håber og knokler stadig for en aftale om overenskomster på statens område, men det ser svært ud. Derfor forbereder vi os alle på en konflikt, så vi er klar, hvis den kommer”.


Sådan siger Flemming Vinther, der forhandler overenskomsten på vegne af de 180.000 statsansatte efter dagens orienterende møde i Forligsinstitutionen:


”Man kan sige, at ingen har lyst til konflikt, men der er heller ikke nogen konfliktfrygt på vores side af bordet. Er konflikten den eneste vej til at sikre rimelige vilkår for de tusinder af mennesker, som hver dag knokler for at holde vores offentlige system kørende, så er vi klar til den”.


Det er fortroligt, hvad der bliver talt om i Forligsinstitutionen. Det er dog ingen hemmelighed, at formålet med mødet i dag var, at parterne informerer forligsmanden om situationen. Ligesom det ingen hemmelighed er, at især tre punkter skiller parterne:


”Vi står sammen om kravet om, at statsansatte skal have del i den vækst, der heldigvis er i Danmark i form af en fair reallønsudvikling for alle. Og om, at statsansatte skal kunne stole på, at deres vilkår ikke pludselig forsvinder over natten. Det er det, kravet om at genbekræfte den betalte spisepause handler om, ligesom vores krav om, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale, handler om, at alle lønmodtagere i Danmark skal arbejde under vilkår, der er aftalt mellem parterne – ikke under vilkår, der er fastsat i en lov. Det er stadig vores krav. Og det er de krav, vi er villige til at gå i konflikt for at sikre”, siger Flemming Vinther.


Kontakt Flemming Vinther: 20419361


-----


23. februar 2018

Sammenbrud i overenskomstforhandlinger


Overenskomsten 2018 har været lige så vanskelig, som forhandlerne for de statsansatte forudså. Trods en lang optakt med invitation til dialog og forhandling, står arbejdsgiverne stadig langt fra sine 180.000 ansatte. Dermed er Danmark rykket tættere på konflikt.

”Vi har været meget klare i mælet om, hvad der skal til for at indgå en aftale: Danmark er heldigvis kommet ud af den økonomiske krise. Det skal statens ansatte også mærke, ligesom de accepterede smalle aftaler ved de sidste tre overenskomster under krisen. Derfor skal statens ansatte have mere i løn. Og den betalte spisepause skal sikres, efter Finansministeriet har skabt usikkerhed om den. Det har vi ikke set nogen vilje til fra arbejdsgiverne”.


Sådan siger topforhandler for de statsansatte Flemming Vinther og fortsætter:

”Vi har meldt vores krav klart ud i god tid før forhandlingerne og vi har brugt de sidste seks døgn på at finde løsninger ved forhandlingsbordet. Der er ingen grund til at gentage vores synspunkter, når arbejdsgiver ikke er villig til at komme dem i møde. Derfor har vi nu forladt forhandlingsbordet”.  


Konflikten er rykket et skridt nærmere

Dermed er en konflikt rykket et skridt nærmere. Den vil kunne træde i kraft fra 1. april.

”En konflikt er ikke vores ønskescenarie. Hvis den var det, havde vi ikke brugt seks døgn og en rigtig lang optakt på at skabe mulighed for at indgå en aftale. Vores mål er stadig at få en god aftale, som sikrer en velfungerende statslig sektor med rimelige vilkår for de ansatte”.


Har ikke glemt lærerne

Ud over løn og sikring af spisepausen er det også et krav fra de statsansatte, at lærerne får en arbejdstidsaftale i stedet for den lov, de nu må leve med på femte år. Vi kan ikke leve med den skævvridning af den danske model som en lov om arbejdstid er udtryk for. Derfor skal lærerne selvfølgelig have en aftale om deres arbejdstid, ligesom alle andre.


Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther på mobil 20 41 93 61.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).


---

15. december 2017

OK18: Løn – og mange andre udfordringer


CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017.

”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig også nyde godt af”, udtaler Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg har noteret mig, at innovationsminister Sophie Løhde mener, at løn til offentligt ansatte alene er en omkostning, der betyder færre penge til velfærd. Det er jeg lodret uenig i. Løn til offentligt ansatte er nok den bedste investering, vi kan foretage i vores fælles velfærd.” 

Ud over generelle lønstigning fremsætter CFU krav om:

• en fritvalgsordning der giver den enkelte mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed• midler til organisationsforhandlinger
• forbedring af rammeaftalen om ny løn
• forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanterne
• ret til individuel kompetenceudvikling

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at OK18 giver medlemmerne muligheder for at dygtiggøre sig, sikrer at tillidsrepræsentanten rent faktisk kan varetage medlemmernes interesser samt giver den enkelte mulighed for at vælge løsninger, der passer til livssituationen og så må vi have styr på, at en betalt spisepause er en overenskomstrettighed.”

Overenskomstforhandlingerne sker i lyset af, at der skal findes en løsning på underviserområdet omfattet af lov nr. 409.

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at underviserområdet omfattet af lov nr. 409 får en forhandlet arbejdstidsaftale. Det meddelte vi Sophie Løhde den 6. oktober 2017, så vi kunne nå at have reelle forhandlinger inden, vi udvekslede krav til OK18. Det ønskede Sophie Løhde ikke, hvorfor vi nu meddeler ministeren, at lærerne skal forhandles først. Det betyder i praksis, at underviserområdet skal i reelle forhandlinger, der peger frem mod en aftale, før vi går i gang med at forhandle øvrige krav”.

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther på mobil 20 41 93 61.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).

 

---

5. november 2017


Dansk Arbejdsgiverforening ser også den betalte spisepause som en rettighed

 

I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til at udarbejde for dem. CFU er glade for, at DA anerkender den danske model, idet analysen tager afsæt i fuld lønkompensation, hvis den betalte spisepause aftales væk. Det er fuldstændig i tråd med holdningen i CFU, som entydigt går på, at Finansministeriet ikke bare kan fjerne den betalte spisepause, da den er en del af den samlede pakke for statens ansatte. Den er en integreret del af overenskomstgrundlaget på det offentlige område. Men CFU er uenig med DA i, at vejen frem for den offentlige sektor er at øge arbejdstiden for den enkelte.

 

DA ønsker at skrue arbejdstiden op for offentligt ansatte for dermed at kunne øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidsstillinger. Det skal ske ved at afskaffe medarbejdernes betalte spisepause mod fuld lønkompensation, hvormed arbejdstiden sættes op til 39,5 timer om ugen.

 

CFU mener, at der er for meget regnearkslogik og for lidt kendskab til den offentlige sektor i analysen. Formand for CFU, Flemming Vinther, udtaler:  

 

”Analysen er endnu en omgang regneark, hvor økonomiske modeller forudsiger, hvordan folk vil opføre sig. Men jeg har ikke hørt noget krav fra vores medlemmer om, at de gerne vil op i tid, og i foråret så vi, hvordan en mulighed for arbejdstidsforøgelse blev modtaget af kollegaerne på det private område. Dertil kommer, at man fuldstændig overser, at der er masser af statslige arbejdspladser, hvor driften reelt er baseret på, at medarbejderne står til rådighed i frokostpausen, eller hvor de ansatte ikke i praksis har øverste arbejdstid. Der vil du ikke komme i nærheden af den fulde gevinst af sådan en manøvre.”

 

DA anerkender den betalte frokostpause som en rettighed

CFU vil gerne kvittere for, at DA anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet. DA viser, at de private arbejdsgivere har den rette forståelse af den danske model, hvor man ikke bare ensidigt kan pille ved arbejdstiden. Det står i skærende kontrast til Finansministeriet, som benægter, at retten til den betalte frokost er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Hermed forsøger Finansministeriet at øge arbejdstiden for statens ansatte med 2,5 timer om ugen uden forhandling og tilsvarende lønstigning. Dette er naturligvis fuldstændig uacceptabelt og et angreb på den danske model.

  

Kontaktoplysninger

Kontakt For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.

CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten.


---


 26. oktober 2017


Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde!


CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt stormøde med 46 faglige organisationer på det statslige område. Mødet markerer starten på de faglige organisationers fælles indsats frem mod de offentlige overenskomstforhandlinger på statens område.  


Forud for mødet har CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område sendt et klart og tydeligt signal til de offentlige arbejdsgivere om, at der skal være fair, frie og reelle drøftelser om arbejdstid for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409 forud for OK18.


De statsansattes topforhandler, Flemming Vinther understreger: ”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden. Nu mangler vi bare, at Sophie Løhde får sat gang i drøftelserne og viser, at hun også er villig til at tage ansvar for et godt resultat for alle parter.”


Og han fortsætter: ”Situationen på underviserområderne er uholdbar og uacceptabel. Det er vores ansvar som parter at sikre, at alle områder er dækket af en reel aftale. Den vilje er vi nødt til at se udfoldet i praksis forud for de øvrige forhandlinger ved OK18. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at arbejdsgiverne trækker i arbejdstøjet. Det kan ikke vente til, at vi har udvekslet krav i december.”


Et andet klart budskab fra dagens møde er, at statens ansatte ikke kan tåle flere forringelser i deres ansættelsesforhold. Det er slut med, at vilkårene for statens ansatte løbende udhules - også uden for forhandlingsrummet. ”Jeg kan på vegne af hele CFU klart og tydeligt sige, at vi har nået smertegrænsen. Nok er nok. Vi kan og vil ikke acceptere flere forringelser. Vores medlemmer er stolte af deres arbejde og strækker sig hver dag langt for at få tingene til at hænge sammen. Det er ikke et spørgsmål om at køre længere på literen, som Sophie Løhde udtrykker det. Det er et spørgsmål om, at hvis arbejdsgiveren aldrig stopper for at tanke, så løber selv den mest økonomiske bil tør.


CFU og Finansministeriet udveksler krav den 15. december 2017. Kontakt For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.


CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten.


---


  6. oktober 2017


Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet


Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet omfattet af den omstridte lov 409. Forhandlingsudvalgene i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet har sendt et fælles brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske Regioners topforhandler Anders Kühnau.


Alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked er overenskomstdækket. Dette gjaldt i det mindste indtil 2013. Men ved OK13 blev arbejdstiden på store dele af underviserområdet reguleret ved lovgivning i forbindelse med arbejdsgivernes lockout af lærerne.

Her kort tid før forhandlingerne om overenskomsterne i 2018 går i gang har både de statslige og kommunale arbejdsgivere givet udtryk for, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet.

”Det er helt uacceptabelt” siger Flemming Vinther, formand for CFU. ”Den danske model bygger på vilje til samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. At finde fælles løsninger er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser”.

Lars Qvistgaard, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger: ”På det offentlige arbejdsmarkedhar vi haft en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model”.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger endvidere: ”Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”. 

Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt.


Topforhandlere på det offentlige område:
CFU’s forhandlingsudvalg:
Flemming Vinther, OAO Stat – mobil: 2041 9361
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Rita Bundgaard, HK Stat – mobil: 6120 6465
Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - mobil: 6068 8119


Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg:
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Dennis Kristensen, FOA – mobil: 4018 4281
Benny Andersen, SL – mobil: 4055 0982
Ellen Lykkegård, 3F – mobil: 2141 9454
Bodil Otto, HK/KOMMUNAL – mobil: 2946 9670
Mona Striib, FOA – mobil: 2341 4198
Bert Asbild, Danske Bioanalytikere – mobil: 5356 0200
Grete Christensen, DSR – mobil: 2013 7155
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL – mobil: 4023 2069


---


15. december 2017

OK18: Løn – og mange andre udfordringer


CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017.

”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig også nyde godt af”, udtaler Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg har noteret mig, at innovationsminister Sophie Løhde mener, at løn til offentligt ansatte alene er en omkostning, der betyder færre penge til velfærd. Det er jeg lodret uenig i. Løn til offentligt ansatte er nok den bedste investering, vi kan foretage i vores fælles velfærd.” 

Ud over generelle lønstigning fremsætter CFU krav om:

• en fritvalgsordning der giver den enkelte mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed
• midler til organisationsforhandlinger
• forbedring af rammeaftalen om ny løn
• forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanterne
• ret til individuel kompetenceudvikling

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at OK18 giver medlemmerne muligheder for at dygtiggøre sig, sikrer at tillidsrepræsentanten rent faktisk kan varetage medlemmernes interesser samt giver den enkelte mulighed for at vælge løsninger, der passer til livssituationen og så må vi have styr på, at en betalt spisepause er en overenskomstrettighed.”

Overenskomstforhandlingerne sker i lyset af, at der skal findes en løsning på underviserområdet omfattet af lov nr. 409.

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at underviserområdet omfattet af lov nr. 409 får en forhandlet arbejdstidsaftale. Det meddelte vi Sophie Løhde den 6. oktober 2017, så vi kunne nå at have reelle forhandlinger inden, vi udvekslede krav til OK18. Det ønskede Sophie Løhde ikke, hvorfor vi nu meddeler ministeren, at lærerne skal forhandles først. Det betyder i praksis, at underviserområdet skal i reelle forhandlinger, der peger frem mod en aftale, før vi går i gang med at forhandle øvrige krav”.

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther på mobil 20 41 93 61.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).